TALKA book

В этом номере есть все, что легко отнести к журнальным темам: знаменитости, персонажи прошлого, кино, автомобили, космос, наконец, мода и дизайн. Но в отличие от журналов, здесь собраны материалы, у которых нет новостных поводов: латышский детектив, его авторы и его герои, дипломатические подарки и подарки вообще, мифы, которые строятся вокруг известных людей, персонажей, Риги, ритуалов, вещей.

Редакторы пришли к мысли, конечно, далеко не оригинальной и не новой, что то, что публикуется на бумаге, должно быть ценным и не устаревать как можно дольше. «Нас интересовала преемственность, вневременное, долгосрочное». В результате «ТАЛКА» – это сборник серий фотографий и текстов на 174 страницах: документальная, постановочная, модная фотография, интервью, отрывки сценария и романа, очень короткая пьеса и, поскольку это издание «Орбиты», не обошлось без поэзии.

В «ТАЛКЕ» опубликованы серии фотографий латвийских фотографов Гунарса Бинде, Романа Коровина, Андрея Строкина, Владимира Светлова, финского фотографа Хенрика Дункера и эстонского фотографа Кристы Мёлдер, работы художников Петериса Лидака и Майи Куршевой. В создании материала Кастинг участвовали Мартиньш Граудс, Бруно Бирманис, Игорь Радченко, Инара Слуцка, Дмитрий Ранцев, Нилс Рауманис, Арнис Ритупс, Валдемар Дортанс.

Среди авторов текстов: Сергей Тимофеев, Александр Заполь, Паулс Банковскис, Вадим Агапов, Пааво Матсин. Cвоими воспоминаниями об Анатоле Имерманисе поделились Янис Рокпелнис и Гунарс Бинде, с помощью новой разработки в области компьютерных коммуникаций при посредстве тонких материй автор «ТАЛКИ» Станислав Горецких связался с Фридрихом Цандером. Редакторы – Владимир Светлов и Анна Волкова. Тексты опубликованы на языке оригиналов – русском и латышском, отрывок романа эстонского писателя Пааво Матсина опубликован в переводе на английский.

Проект поддержали: учреждение "Rīga 2014" в рамках программы года Культурной столицы Европы, Министерство культуры Латвии и Рижская Дума.

Izdevumā ir viss, ko viegli attiecināt uz žurnālu tematiku: slavenības, pagātnes personāži, kino, automobiļi, kosmoss un, visbeidzot, mode un dizains. Bet atšķirībā no žurnāliem, šeit apkopoti materiāli, kas nerada iemeslu ziņām: latviešu detektīvs, tā autori un varoņi, diplomātiskās dāvanas un dāvanas vispār, mīti, kas veidojas ap slaveniem cilvēkiem, personāžiem, Rīgu, rituāliem, lietām.

Redaktori ir nonākuši pie domas (tā katrā ziņā nav uzskatāma par neko oriģinālu vai jaunu), ka visam, kas tiek publicēts uz papīra, jābūt vērtīgam un tas pēc iespējas ilgāk nedrīkst novecot. “Mūs interesēja pēctecība un tas, kas ir ilgtermiņa, ārpus laika,” skaidro grāmatas redaktori Vladimirs Svetlovs un Anna Volkova. Rezultātā TALKA ir 174 lappušu biezs izdevums ar fotogrāfiju sērijām un tekstiem: dokumentālo, inscenēto, modes fotogrāfiju, intervijām, scenāriju un romāna fragmentu, ļoti īsu lugu un, tā kā tas ir Orbītas izdevums, ir arī dzeja.

TALKĀ publicētas Latvijas fotogrāfu Gunāra Bindes, Romana Korovina, Andreja Strokina, Vladimira Svetlova, somu fotogrāfa Henrika Dunkera un igauņu fotogrāfes Kristas Melderes fotogrāfiju sērijas, mākslinieku Pētera Līdakas un Maijas Kurševas darbi. Materiāla Kastings tapšanā piedalījušies Mārtiņš Grauds, Bruno Birmanis, Igors Radčenko, Ināra Slucka, Dmitrijs Rancevs, Nils Raumanis, Arnis Rītups un Valdemārs Dortāns.

Tekstus radījuši Sergejs Timofejevs, Aleksandrs Zapoļs, Pauls Bankovskis, Vadims Agapovs, Pāvo Matsins. Ar savām atmiņām par Anatolu Imermani dalījušies Jānis Rokpelnis un Gunārs Binde, bet izmantojot jaunākās datorkomunikāciju formas, kurās izmantotas vissmalkākās matērijas, TALKAS autors Staņislavs Goreckis sazinājies ar Frīdrihu Canderu. Teksti publicēti to oriģinālvalodā – krievu un latviešu, igauņu rakstnieka Pāvo Matsina romāna fragments publicēts tulkojumā angļu valodā.

Projektu atbalsta nodibinājums “Rīga 2014” Eiropas kultūras galvaspilsētas gada programmas ietvaros, Kultūras ministrija un Rīgas dome.


о нас пишут / par mums raksta

Arterritory

Punctum magazine